ما

نوشته شده توسط:...
چهارشنبه 23 خرداد 1397-12:13

مافهرست مطالب این شماره ما:
تقابل کیچ و هنر آوانگارد


خرد رمان


داستان کوتاه هرگز در موقعیت افول و رکود قرار نداشته است


امر نو باید به‌قدر کافی برایمان قدیمی باشد تا بتوانیم آن را به‌مثابۀ نو بشناسیم


ادبیات داستانی ذهنیت‌مبناادبیات چیست؟


افسانه ی تاریخنتیجه تصویری برای محمدرضا کاتب بالزنها


 محمد رضا کاتب


تاریخ بیش از آن که سلسله ای از وقایع عینی ورویدادهای واقعی درگذشته های دور ونزدیک باشد، روایت تلاش های انسان برای بدست آوردن معناست. وبه همین دلیل هم هست که قدرت ، ایدئولوژ ی وگفتمان های مسلط هر دوره سعی می کنند به آن مسلط شوند تابتوانند به جوامع تحمیل کنند که چگونه باید به گذشته نگاه کنندوچه ببینند وچطور فکر کنند تا خودشان وجهان شان را بشناسند . والگوهای تکرار شده وقابل تکرار در گذشته وحال را کشف کنند . وبه این وسیله به تجربه وقدرت عظیمی دست پیدا کنند که به کمک آن بتوانند آینده را پیش بینی کنند واز خطا دور شوند . این نگاه بر این مبنا ست که همه ی انسان ها طبیعتی یکسان دارند و ابزار های شناخت انسان نیزمحدود است . به همین دلیل در مو قعیت های تکراری ، همه ی آدم ها مثل هم رفتار می کنند . پس آیند ه هم چیزی شبیه گذشته است .وانسان با فهم الگو های تکراری گذشته می تواند بفهمد که امروز کجا ایستاده و کجا دارد می رود وچطور باید زندگی وعمل کند تا بر زمان مسلط شود ...ادامه مطلب.ادامه مطلب


شرحی بر وقت تقصیرمحمود اشرف زارعی


. ما مخاطبی هستیم که باید درونمایه ی هدفِ کتاب ها به گوشِ جان مان برسد. این کتاب در قالبی حیرت انگیز حرفی می زند که باید همین حالا شما هم بشنویدش .وقتی این رمان را در دست می گیرم احساس می کنم وزنه ای چند صد کیلویی را توی دست هام نگه داشته ام. چهارصد و بیست و هفت صفحه ی کاغذ و این سنگینی چه معنایی دارد؟   .ادامه مطلب
مخاطب همان متن است


کتاب بالزن ها
اثری از محمدرضا کاتب
نشر هیلا
در این کتاب، داستان دختری تنها را روایت می‌کند که به دام مردی عجیب وغیر قابل پیش بینی به نام تردست می‌افتد.
تر دست برای رسیدن به آرزوهایش از هیچ کاری روی گردان نیست.
او به دنبال موجودی غریب وخاص به نام بالزن است و به همین دلیل هم  مجبور است دختر را به سوی قتلگاه ببرد تا از چیزی مطمئن شود.
این رمان به گفته نویسنده آن کار فقط برای این  که  بهانه‌ای، برای سفرهایمان و فرارمان از دست بی معنایی داشته باشیم نوشته شده است.
#تازه#های#نشر
#شهر#کتاب#شاهین#شهر رمان بالزن ها در باره ی مختصات انسان و جهان اوست وسعی دارد نشان دهد تا وقتی که انسان هستیم تا وقتی که ذهن وحواس ما وسیله ی شناخت ماست ، محکوم هستیم به حقیقت وجهان واقعی دسترسی نداشته باشیم . چون با این سازوکاری که برای لمس و شناخت چیز ها داریم ، فهم ما بیشتر از این قد نمی دهد . ودست مان از حقیقت وواقعیت و...کوتاه است . واقعیت وحقیقت وجود پیدا کر ده تا وسیله ای مطمئن برای سنجش چیز ها یمان داشته باشیم . وبتوانیم بفهمیم چه وکجا هستیم وراه از کدام طرف است .اما به مرور مجبور شده ایم قبول کنیم این وسا یل سنجش،چیز کامل و مورد اطمینانی برای فهم جهان نیستند واعتبار و ارزش کذشته ی خودشان را از دست داده اند . ویا دست کم پا به عرصه ی تازه ای گذاشته اند وکار کرد تازه ای پیدا کر ده اند . ادامه مطلب


بررسی ارتباط مرگ با گفتمان پسامرگی در پست‌مدرنیسم در روایت‌های داستانی محمدرضا کاتب         
نویسندگان : هدی پژهان دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی  ,  دکترمحمدعلی محمودی دانشیار زبان و ادبیات فارسی   ,  دکترمحمدعلی زهرازاده استادیار زبان و ادبیات فارسی
     درون‌مایه مرگ یکی از موضوعات مهم برای بازنمایی در ادبیات جهان است. نوشتار پسامدرنیستی با شبیه‌سازی مرگ و مواجهه خواننده با دنیاهای متعدد و گذار از مرزهای هستی‌شناسانه این مضمون را به رویه و سطح روایت سوق داده و بر نقش غیرقابل‌انکار آن در شکل‌گیری قصه‌های بشری تأکید ورزیده‌است. اندیشمند پسامدرنیست برایان مک‌هیل، به ارتباط محتوایی مرگ و گفتمان در ادوار مختلف به‌ویژه در حوزه ادبیات پسامدرنیستی اشاره‌کرده‌است.  در این پژوهش با بازخوانی روایت‌های داستانی محمدرضا کاتب به این سؤال مقدر پاسخ می‌دهیم که آیا اندیشه پیوند میان مرگ و کلام در متون داستانی محمدرضا کاتب به چشم می‌خورد؟ ادامه مطلب


از رمان فارسی تا رمان عربینویسند گانی كه صرفا تصویری از واقع بیرونی را برای ما حكایت نمی كنند ، بلكه روایتی می نویسند كه لایه های مختلفی دارد و هر خوانشگری بنا به پیشینه دائرة المعارفی داستانی خود از این متون لذت های متفاوتی می برد .یعنی دیگر كلام ما به ازای شیء نیست.دررمان فارسی هم نویسندگانی چون       ابو تراب خسروی    و   محمدرضا كاتب    و  محمد رضا صفدری   و  شیوا ارسطویی   رابایستی در همین چارچوب خوانش كردادامه مطلب

تعویق «خود» در داستان‌پردازی محمّدرضا کاتب


 

 


نتیجه تصویری برای «چشمهایم آبی بود» محمدرضا کاتب     

 

                   
 


 


نویسندگان : پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی( دانشیار زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه کردستان)؛ فردین حسین پناهی(مدرس دانشگاه کردستان)؛ شهرام احمدی(عضو هیئت علمی - دانشگاه مازندران)
 


 چکیده :چند (یا چندین) ساحتی بودن «خود»، و نسبت آن با هویت‌های متکثّر، باعث شده که این مقوله در هر حوزه‌ای تعریف خاصّی داشته باشد. در روایت‌های پسامدرن، مفهوم «خود» با تکیه بر تلقی پساساختارگرایانه و با چشم‌اندازی متفاوت از دوران قبل، به‌عنوان امری همواره در تعلیق و مبتنی بر هویت‌های همواره متکثّر تعریف می‌شود. این رویکرد ویژه از مبانی مهم در داستان‌پردازی نویسندگان پُست‌مدرنی چون محمّدرضا کاتب است. در این مقاله، به روش توصیفی‌ـ تحلیلی، ضمن تبیین تلقی پُست‌مدرنیستی از مفهوم «خود» و بررسی ریشه‌های پساساختارگرایانة آن، نقش مقولة تعویق «خود» در داستان‌پردازی کاتب بررسی و تحلیل می‌شود. نتایج این تحقیق، نقش مقولة «تعویق و عدم قطعیتِ خود» به‌عنوان یکی از شگردهای اصلی در داستان‌پردازی و روایت‌پردازی در برخی داستان‌های کاتب را نشان می‌دهد؛ چنانکه این مقوله امری صرفاً ژرف‌ساختی نیست و از مهم‌ترین ابزارهای او به هنگام بازنمایی هویت نویسنده ـ راوی، راوی، راوی ـ کنشگر، شخصیت‌ها و یا حتی خود اثر ادبی است و به‌صورت‌های مختلفی چون شکّ هستی‌شناختی بر اثر عدم تعیّن «خود»، و تکثّر هویت‌ها در نتیجة تکثّر ذهنیت‌ها تا تنزل جایگاه فرد به سوژگی، قهرمان‌زدایی و یا حتّی انسان‌زدایی نمود یافته‌است و این مسئله، چالش‌هایی جدّی برای برخی تعاریف روایت پیشامدرن به وجود می‌آورد. کلیدواژه ها: روایت پست‌ مدرن؛ پساساختارگرایی؛ تعویق «خود»؛ محمّدرضا کاتب


...یکی از رمان های درخشانی که ....
بالزن ها، نگاهی خاص است به موقعیت انسان در برابر قدرت پنهان و یا به عبارت دیگر سلطه است. از این منظر که تمام مکاتب و ادیان و اندیشه ها ، به نوعی بر انسان حکومت می کنند و این اقتدار نه بر اساس توان فیزیکی زورمندانه ی آنهاست، که به خواست روحی و روانی انسان هایی است که به آن فرقه، دین و مذهب و ایدئولوژی معتقد هستند. سلطه ای که همه چنبره اش را بر سر ، و روی سینه هامان حس می کنیم. می دانیم که هست، هر چند هیچکس نداند که کجاست و یا از جانب کیست. و این ماییم که شخصیت بالزن هاییم. که هر کاری که میکنیم، فقط و فقط در راستای خواست سلطه است. سلطه ای که خواه به اجبار، خواه به اختیار و خواه به نیاز در راستای آن زندگی می کنیم.ادامه مطلب


فکرمی کنندآدمهای اندیشمندواهل فکر برای مامضر هستند
یکی از نشانه‌های آثار مبتذل این است که به مخاطب‌شان می‌گویند لازم نیست به چیزی  فکر کنی  چون کسانی دیگر جای تو فکر می‌کنند و برایت تصمیم می‌گیرند پس چرا  با سوال کردن وقتت را تلف  می‌کنی. به جای سوال کردن سعی کن بپذیری و سرگرم باشی. به نظر می‌آید مروجین ادبیات و هنر مبتذل و سطحی، تحت تاثیر افکار حاکم بر بلوک شرق در گذشته هستند و هنوز هنر و ادبیات را مانند قبل، سد و رقیب خود می‌دانند. برای خارج کردن رقیب هم، دست به هر کاری می‌زنند. ابتدا آثار را از درون خالی می‌کنند و بعد آنها را با سرگرمی و افکار و جهانی سطحی‌، مبتذل و پوسیده پرمی‌کنند و بعد با هیاهو این آثار را به عنوان کارهایی شاخص به جامعه ارائه می‌کنند.به نظر عجیب است که کسانی به هر دلیلی از سرمایه‌ی مادی و معنوی کشور استفاده کنند تا ابتذال، بی‌فکری و بی‌مسئله‌گی راترویج کنند. این مسئله با هیچکدام از آموزه‌های اخلاقی، انسانی وفرهنگی ما نمی‌خواند.ادامه مطلب


پرسش رمان، پرسش از جامعه‌ای است که تولید ش کرده است
نتیجه تصویری برای رضا عامریتصویر مرتبط

 بخشی ازگفتگوی رضا عامری با محمد رضا کاتبرضا عامری : مشکل توهمان مشکل انسان با سوژه خودش بود ؟                                                     


محمد رضا کاتب : دقیقا .زمان گذشت تا آن که چند سال بعد نا گاه با هجوم زیادی از مشکلات وفشار ها رو به رو شدم .هم در زمینه ی ادبیات مشکلات وسختی های زیادی برایم به وجود آورده بودند وهم در زمینه ی کار وشغلم وهم در زمینه ی فیلم سازی و....یکهو دور تا دورم پر شده بود از موانع عجیب وغریب . بد جوری جا خورده بودم چون مسئله برایم قابل فهم نبود. نمی دانستم اصلا علت این همه فشار وآزار چیست وچرا باید این مسایل یکهو پا پیچ من بشوند.خب ابتدا باید می فهمیدم گره کار کجاست تا بعد فکری به حالش می کردم . بد جوری در مانده شده بودم .چون همه چیز میان تاریکی گم وگور بود و روز به روز هم به مشکلات و درد سر هایم اضافه می شد .ودر نهایت کار به جایی کشید که دچار افسردگی شدم .وافسردگی ام باعث بیماری های جسمانی وبی علت زیادی شد. دیگر خوابم نمی برد. شاید در شبانه روز یکی دو ساعت بیشتر نمی توانستم بخوابم ... تا می خوابیدم حالت خفگی بهم دست می داد و از خواب می پریدم .دیگر نمی توانستم دراز بکشم و بخوابم . نشسته چرتی می زدم وبا کابوسی تکراری از خواب می پریدم . تمام شب، همین طور نشسته بودم وزل زده بودم به دیواری جایی وفکر می کردم به چیز هایی که نمی دانستم چه بودند .چون مشکلات قصد کم شدن نداشتندوحال من هم روز به روز بد تر می شد .دیگر دست هایم هم به رعشه افتاده بودند وحتی یک لیوان چای را نمی توانستم در دست بگیرم . لیوان چای راباید سر خالی یا نصفه پر می کردم تا بتوانم از این جا به آن جا ببرم وروی زمین نریزد .لرزش ورعشه دستهایم به مرور چنان شد که دیگر نمی شد هیچ جوری مخفی اش کرد. روز به روز اوضاع بدتر می شد . دیگر جایی نمی رفتم .چون خجالت می کشیدم با آن حال وروز وچشم های گود رفته و بی خواب و...جایی بروم یا کسی مرا ببیند .ودر نهایت این مشکلات ، خانه نشین و دور افتاده شدم چون مشکلات هم چنان ادامه داشت وحال من بدتر می شد ادامه مطلبسرطان کلمات


تصویر مرتبط

 

 
پویارفویی


به دور از هر مقدمه چینی باید گفت که بالزن ها، رمانی است که تکلیف مخاطب با آن روشن نیست. نمی دانیم «دقیقاً» با چه متنی سروکار داریم: رمان، افسانه، تمثیل یا رساله ای درباره ی ادبیات (خاصه هنر داستان نویسی). به عبارت دیگر، بر خلاف اغلب داستان ها، حتی پس از بازخوانی از اینکه کتاب درباره ی چیست از دربارگی (aboutness) کتاب، مطمئن نیستیم...ادامه مطلب

باید آن قدر عاقل باشیم که طرف عقل، منطق و هوش‌مان را بگیریم


گفت‌وگو با محمدرضا کاتب به بهانه‌ی انتشار رمان «بالزن‌ها»رضا فکری/ فایزه شکیبا
*تفاوت عمده‌ی استفاده از این استعاره‌ها، سمبل‌ها و ابزارها در آثار شما که به نوعی «خاص» محسوب می‌شوند با آثار منتشر شده‌ی دیگران در چیست؟
شاید یکی از تفاوت‌های ادبیات اندیشه‌محور با ادبیات به معنای کالا در همین جا باشد. ادبیات به معنای کالا از استعاره و نمادی استفاده می‌کند که به چشم و ذهن آشناست و در سطح معین و مشخصی حر کت می‌کند و دیگر جایی برای گسترش و مرئی کردن جهان و معنا باقی نمی‌گذارد. این‌جاست که رمان یا فیلم و… تبدیل به یک کالای مصرفی صرف و در یک زمان خاص می‌شود و مانند هر کالای دیگری تاریخ مصرف پیدا می‌کند. استفاده از چندگانه‌ها در انواع آثار به ما می‌گوید که ما در چنگال آن‌ها گرفتار هستیم و ذهنیات و دیدگاه ما و حتی خود انسان هم نو عی از استعاره است و گفته می‌شود که فلسفه و علم هم صرفا نوعی استعاره و چندگانه است. چون جهان ما که عوض نمی‌شود اما دائم ما مفاهیم تازه‌ای را از دل این جهان بیرون می‌کشیم و بار داشته‌ها و نداشته‌هامان می‌کنیم. نحوه‌ی برخورد با استعاره‌ها و چندگانه‌هاست که جهان امروز و حتی آینده‌ی ما را می‌سازد. شرایطی که بر ادبیات ما حاکم بوده باعث شده ما نسبت به استعاره‌ها و نمادها و چند‌گانه‌ها دچار بدفهمی بشویم و فکر کنیم استفاده از چندگانه‌ها صرفا برای فرار از سدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و درجاهایی که نمی‌توانیم مسائل را به صورت مستقیم مطرح کنیم بهتر است از چندگانه‌ها استفاده کنیم تا مشکلات‌مان کمتر بشود. در صورتی که کارکرد چندگانه‌ها خیلی بیشتر از آن چیزی است که در ادبیات ما مرسوم است.ادامه مطلب
زبان حال توامانات
 

تصویر مرتبطابراهیم دمشناس

یادداشتی بر رمان «بالزن‌ها»، نوشته محمدرضا کاتبرمان جدید محمدرضا کاتب، سرگذشت دختری را روایت می‌کند که به گفته‌ی خودش زندگی‌اش خلاصه می‌شود توی انواع و اقسام فرارها (ص۱۰). شیوه‌ی روایت او نیز تحت شمول همین فرارهاست؛ گریز از روایتی به روایتی دیگر، کنش واکنشی برآمده از فضایی پر اضطراب و ترسان در مواجهه و گریز از مرگ. دختر هیچ کجا خودش را از وحشت در امان نمی‌بیند (ص۲۵).

فضای رعب‌آور و مضطرب جهان داستان این نگاه را به راوی می‌باوراند که او گور خودش را پس از صید شدن با دست خودش می‌کند، به گور سپرده می‌شود و می‌رود که بمیرد اما تردست به او فرجه‌ای می‌دهد تا به مرگ و زندگی مجدد برگردد. میان مرگامرگی، او ناممکنِ روایت مرگ را قصه می‌کند. نویسنده به صراحت به حیات مجدد اشاره می‌کند (ص۴۲). ادامه مطلب در - اینجاگریز به سوی مرگ 

تصویر مرتبط

رویا دست‌غیب 

«حالت من و آن دختر مو صاف مثل یک حیوان و تصویرش در آینه بود. هر حرکتی من می‌کردم، تصویرم هم تکرار می‌کرد. اگر چه یک چشم معمولی فاصله‌ی بین حرکت من و تصویر مرا نمی‌دید. اما فقط آن فاصله بود که می‌توانست نشان بدهد کی اصل است و می‌ماند و کی فرع و تصویر است. این نه تنها حال این حیوان‌ها میان زندگی که حال هر آدم دم مرگی بود.» (صفحه۱۷۹)

همین گسست یا فاصله‌ای که دختر نگهبان، بین خودش و تصویرش در آینه می‌بیند است که به روایت رمان «بالزن‌ها» شکل می‌دهد. این غریبه‌ای که به او در آینه نگاه می‌کند و می‌تواند بر علیه او قیام کند، بستری برای ماجراهای رمان می‌شود. بالزن‌ها یا شیاطینی بالدار و از جنس آتش که شخصیت‌های رمان به آن نیاز دارند تا بتوانند تا ته زندگی‌شان بروند، بالزن‌هایی که چنان پشت چیزهای عادی زندگی قایم می‌شوند که قابل دیدن نیستند. بالزن‌ها در رمان شاید همان مازاد لکانی یا امر واقعی باشند که از نمادینه شدن، تن می‌زنند. در رمان، بالزن، موجودی دست نیافتنی است که تا آخر خواننده نمی‌تواند تصویر منسجمی از آن داشته باشد.ادامه مطلب در اینجا

پرسه‌های مرگ در حوالی زن 
فایزه شکیبامحمدرضا کتاب، خالق رمان‌های ترس و مرگ یا شاید ترس از مرگ است. اگر جهانِ رمان عموما روایتی از زندگی آدم‌ها و چگونه زیستن باشد، جهان آثار کاتب روایت رنج مرگ و درد رفتن است. پرداختن به بازی مرگ و زندگی و یا شاید تقابل زندگی و مرگ که مهم‌ترین مضمون آثار کاتب است. او آثار متنوعی در حوزه‌ی نوجوان و بزرگسال به نگارش درآورده است. آثاری چون :«پری در آبگینه»، «دوشنبه‌های آبی ماه»، «وقت تقصیر»، «پستی»، «آفتاب‌پرست نازنین»، «رام‌کننده»، و «بی‌ترسی» است..ادامه مطلب در- اینجا -خوانش تطبیقی مؤلفه های پست مدرنیسم در رمان های پستی و فرانکشتاین فی بغداد


علی افضلی / نسترن گندمی

چکیده:
داستان های پست مدرن از دیدگاه های بسیاری با داستان های مدرن و کلاسیک متفاوت است و توجه به مؤلفه های این نوع داستان به خواننده کمک می کند تا آن ها را بهتر درک کند و بستر و فضای فرهنگی و اجتماعی را که این آثار در آن ها شکل گرفته، بهتر بشناسد. این مقاله تلاشی است برای خوانش تطبیقی دو رمان پست مدرن عربی و فارسی با نام های

فرانکشتاین فی بغداداثر احمد سعداوی


نتیجه تصویری برای فرانکشتاین فی بغداد
و

پستی

و پستی اثر محمدرضا کاتب.این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی، برخی مؤلفه های پست مدرنیسم مانند بینامتنیت، جابه جایی، روش چندصدایی، بی نظمی زمانی و مکانی در روایت رویدادها، فقدان قاعده در مضمون، عدم قطعیت و تک گویی را در این دو رمان نشان می دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که وجوه اشتراک میان داستان فرانکشتاین فی بغداد و درون مایه های رمان پستی در پاره ای موارد، ماهیت تقیدی پیدا کرده و در عین حال عناصری از مدرنیسم را نیز در خود جای داده است. همچنین این رمان ها، آثاری ساختارشکن و چندپاره است که بخش های متفاوتشان از نظر زمانی، مکانی و روایی، فاقد تسلسل خطی و توالی منطقی است.

ادبیات تطبیقی > تطبیق ادبیات فارسی و ادبیات عرب

نویسندگان :
علی افضلی دانشگاه تهران // نسترن گندمی دانشگاه  دزفول//

30رمان خواندنی ایرانی✅✅✅✅1. کلیدر / محمود دولت آبادی

2. چاه بابل / رضا قاسمی

3.سووشون / سیمین دانشور

4.مدیر مدرسه / جلال آل احمد

5. چشمهایش / بزرگ علوی

6. عزاداران بیل / غلامحسین ساعدی

7. درخت انجیر معابد / احمد محمود

8. بوف کور / صادق هدایت

9. سمفونی مردگان / عباس معروفی

10. شاهزاده احتجاب / هوشنگ گلشیری

11. چراغها را من خاموش می کنم / زویا پیرزاد

12. روی ماه خداوند را ببوس / مصطفی مستور

13. جای خالی سلوچ / محمود دولت آبادی

14. همنوایی شبانه ارکستر چوبها / رضا قاسمی

15. قصه های مجید / هوشنگ مرادی کرمانی

16. سگ ولگرد / صادق هدایت

17. انتری که لوطی اش مرده بود / صادق چوبک

18. آتش بدون دود / نادر ابراهیمی

19. صحرای محشر / محمدعلی جمالزاده

20. سنگ صبور / صادق چوبک

21. یک عاشقانه آرام / نادر ابراهیمی

22. هیس / محمدرضا کاتب

23. ادمها / احمدغلامی

24. سال بلوا / عباس معروفی

25. عادت می کنیم / زویا پیرزاد

26. یکی بود یکی نبود / محمدعلی جمالزاده

27. آواز کشتگان / رضا براهنی

28. سنگی بر گوری / جلال آل احمد

29. ماهی سیاه کوچو / صمدبهرنگی

30. شوهر آهو خانم / محمدعلی افغان

✳توضیح: انتخاب اعداد بر اساس رتبه بندی نیست/ منبع-http://teleya.ir


معرفی داستانهای جنگی

1. هفت روز آخر / محمدرضا بایرامی
2. دوشنبه آبی ماه / محمدرضا کاتب
3.سفر به گرای 270 درجه / احمد دهقان
4.شطرنج با ماشین قیامت / حبیب احمدزاده
5.گنجشکها بهشت را می¬فهمند / حسن بنی عامری
6.ملاقات در شب آفتابی / علی موذّنی
7.رفاقت به سبک تانک / داوود امیریان
8.جای خالی آفتابگردان / راضیه تجار
9.اِرمیا / رضا امیرخانی
10.ریشه در اعماق / ابراهیم حسن بیگی
11. زمین سوخته / احمد محمود
12. عریان در برابر باد / احمد شاکری
13 پری رو / سید حسین مرتضوی کیاسری
14.قاصدک / علی موذّنی
15.سه دختر گل فروش
16. فال خون / داوود غفّارزادگان
17.پل معلّق / محمدرضا بایرامی
18.نجیب / محمد جواد جزینی
19.ظهور / علی موذّنی

www.iricap.com/منبع /
 فهرست کتاب های شاخص در حوزه ادبیات جنگ

 

1- زمین سوخته ---------- نوشته احمد محمود

2- دوشنبه های آبی ماه ------ محمدرضا کاتب

3- پل معلق -------------- محمدرضا بایرامی

4- نیمه های فراموشی --- مهرداد غفارزاده

5- به جای دیگری ------ مصطفی خرامان

6- طالع بازیافته --------  مسعود شکوئی

7- جنگی بود،جنگی نبود – مجید قیصری

8- برخورد - -------- محمود اکبر زاده

9- سبور ----------- جمشید خانیان

10- در جستجوی من – منیژه جانقلی

11- جنگی که بود --- بهمن کاوه

12- مدار جنون --- حسین مالکی

13- گلاب خانم ---- قاسمعلی فراست

14- کوه روی شانه های درخت -- نرگس آبیار

15- سایه ملخ --- محمدرضا بایرامی

16- دیار آشنا --- عزت الله معظمی گودرزی

17- ریشه دراعماق --- ابراهیم حسن بیگی

18- مهمان مهتاب --- فرهاد حسن زاده

19- باغ بهشت ---- محمدرضا مالکی

20- سکان، سمت، میانه اروند --- فیروز جلالی زنوزی

21- شطرنج با ماشین قیامت ---- حبیب احمد زاده

22- اگر باز آیی ---- محمد ابراهیم بچی

23- چشمانم زنده است --- هادی خرمالی

24- کودکی های زمین --- جمشید خانیان

25- ما از دوکوهه آمده ایم اینجا غریبیم – مجید پورولی کلشتری

26- خواب سبز عشق --- اعظم بروجردی

27- پرنده مهاجر ---- حسین خورشیدی

28- گوساله سرگردان ----- مجید قیصری

29- طلوع در مغرب ---رنجبر گل محمدی

30- گنجشک ها بهشت را می فهمند – حسن بنی عامری

31- سفر به گرای 270 درجه – احمد دهقان

32- نخل های بی سر --- قاسمعلی فراست

33- آواز پرواز ---- راضیه تجار

34- نخل های تشنه، کنار های سیراب – سمیرا اصلان پور

35- غروب آبی رود --- جهانگیر خسروشاهی      ... منبع -blogfa.com/postمعرفی راه‌یافتگان به مرحله داوری جایزه «فرشته»


هیات انتخاب چهارمین دوره جایزه «فرشته» اسامی راه‌یافتگان به مرحله داوری این جایزه را اعلام کرد.

محمدعلی حیدری -مدیر روابط‌عمومی جایزه «فرشته»- گفت: هیات انتخاب بخش داستان در این دوره متشکل از  امید بلاغتی، حسین پاکدل، کاوه فولادی‌نسب، حسن محمودی و شیوا مقانلو  فعالیت خود را از اردیبهشت ۹۷ آغاز کرد. به این ترتیب پس از بررسی  ۳۴۸  اثر (۱۹۲ زن و ۱۵۲ مرد) رسیده  به دبیرخانه  جایزه، هیات انتخاب ۳۰ اثر (۱۸ زن و ۱۲ مرد) را برگزید. هیات داوران این جایزه متشکل از علی خدایی، بلقیس سلیمانی و ناهید طباطبایی نیز کار بررسی ۳۰ اثر را از خردادماه آغاز کرده‌اند.

 بر اساس این گزارش اسامی ۳۰ نفری که به مرحله داوری رسیده‌اند، به این  ترتیب اعلام شده است:

الهام صداقتی، امین اطمینان، آرمین ریاضی، بهرام غلامی، دلارام دلنواز، رکسانا ایور، زهرا عسگری،زهرا گودرزی، سارا قشقایی،سارا کنعانی، سحر رفیع، سولماز اسعدی، سهیل گلچین،عطیه خراسانی، فاطمه زاهدی، فاطمه محسنی، فروزان طاهری، گل‌سا شهریاری، مجتبی هژبری، محدثه شریفات، محسن پایمزد، محسن مرادی، محسن یاوری، محمدعلی خبیر، محمود اشرف زارعی، مریم محمدی، مهدی زمانی، میثم فرهمندیان، نجمه سجادی،نعیمه بخشی.


کتابهای پیشنهادی /برترینهای ادبیات داستانی/ گروه نوجوان در نمایشگاه کتاب 97ردیف عنوان کتاب مولف ناشر
1 آتش در خرمن حسین فتاحی امیركبیر
2 آتش یخ‌زده جیمز هوستون ــ
3 آتشی كه نگرفت جك‌لندن دفتر نشر فرهنگ اسلامی
4 آخرین گلوله‌ها سعید تاجیک حوزه هنری
5 آرش كمانگیر محمدرضا محمدی‌نیكو زلال
6 آسمان آبی محسن خاكسارزلال ــ
7 آشیانه در مه امیرحسین فردی پیام آزادی
8 آفتاب در زندان سعید آل‌رسول بنیاد بعثت
9 آن پدربزرگ دوست‌داشتنی محمدرضا سرشار پیام آزادی
10 آن خال جلال توكلی دفتر نشر فرهنگ اسلامی
11 آن شب كه بی‌بی مهمان ما بود ف. عموزاده خلیلی قاصدك
12 آن قصه كه در كتابها آمده بود محمدرضا سرشار پیام آزادی
13 آن مرد در باران رفت شهرام شفیعی شاهد
14 آنجا كه خانه‌ام نیست محمدرضا سرشار كانون پرورش فكری
15 آنجا كه كبوترها می‌میرند آر. رایت كمبل سروش
16 آنچه خدای كعبه اراده كند محمدرضا سرشار پیام آزادی
17 ابراهیم، قهرمان توحید محمد نقدی اسوه
18 اتوبوس یك‌طبقه جمعی از نویسندگان تربیت
19 اتوی شكسته عبدالحی شماسی جوانه
20 از این ستاره تا آن ستاره سلمان هراتی ــ
21 از دیار حبیب سیدمهدی شجاعی مدرسه
22 از روزهای برفی محمدرضا محمدی‌پاشاك جوانه
23 از مهر و دلبستگی چند نویسنده ــ
24 اسب سفید پدرم مجید درخشانی جوانه
25 اسماعیل، اسماعیل محمود گلابدره‌ای كانون پرورش فكری
26 اشتباه نكردی پدر قربانیازد اشغین‌اف دفتر نشر فرهنگ اسلامی
27 اشراف‌زادة قهرمان محمود حكیمی حوزه هنری
28 اصیل‌آباد محمدرضا سرشار دفتر نشر فرهنگ اسلامی
29 افسانه چهار برادر محمد میركیانی پیام آزادی
30 افسانه خوشبختی محمد میركیانی پیام آزادی
31 افسانه‌های تركمن عبدالرحمن دیه‌جی افق
32 اگر بابا بمیرد محمدرضا سرشار دفتر نشر فرهنگ اسلامی
33 اگر باران نبارد امین فقیری ــ
34 اندوه برادر سیدمهدی شجاعی كانون پرورش فكری
35 انگشتر گمشده آن ام. مارتین حوزه هنری
36 ای جامه بر سر كشیده، برخیز! محمدرضا سرشار پیام آزادی
37 ایرج خسته است داوود امیریان حوزه هنری
38 اینك خورشید ناصر ایرانی سروش
39 با آن غریبه وایلد اسمیت ــ
40 با خانمان هكتور مالو كانون پرورش فكری
41 با من سخن بگو، مادر! محمدرضا سرشار پیام آزادی
42 بادهای خزان محمدرضا بایرامی حوزه هنری
43 باران و تابستان حمیدرضا شاه‌آبادی كانون پرورش فكری
44 بازگشت مصطفی رحماندوست كانون پرورش فكری
45 باغ هزار دخترون افسانه شعبان‌نژاد ــ
46 ببر جوان و انسان پیر ــ كانون پرورش فكری
47 بچه‌ها، دهكده ایوان ساوئال كانون پرورش فكری
48 بچه‌های سنگان حسین فتاحی حوزه هنری
49 بچه‌های كوچه تیله‌بازها گرهارد تاخلت نی
50 بر فراز گندمزار خسرو باباخانی افق
51 بر لبة پرتگاه محمدرضا بایرامی حوزه هنری
52 برادر بزرگ‌تر هانس پترسون امیركبیر
53 برای پدربزرگ جمشید سپاهی كانون پرورش فكری
54 برای مادربزرگ جعفر ابراهیمی امیركبیر
55 برده‌رقصان پائولا فاكس كانون پرورش فكری
56 برف آباد عبدالمجید نجفی قاصدک
57 بركه آتش جان كریستوفر كانون پرورش فكری
58 بشنو از نی حسن تهرانی كانون پرورش فكری
59 بعد از سفر بابا محمد میركیانی پیام آزادی
60 بعد از كشتار محمدرضا بایرامی حوزه هنری
61 بوی عطر نماز محمد ناصری ــ
62 بوی كال یاس جعفر ابراهیمی كانون پرورش فكری
63 بهار گمشده افسانه شعبان‌نژاد كانون پرورش فكری
64 بهمن رانگرن ون‌درلف كانون پرورش فكری
65 بیایید ماهیگیری بیاموزیم محمدرضا سرشار حوزه هنری
66 بی‌بال پریدن قیصر امین‌پور افق
67 پاپر محمد میركیانی كانون پرورش فكری
68 پایی از این دست تماشا بابک طیبی کنگره شهدای فارس
69 پرپرو، مرغ دریایی محمدرضا یوسفی مدرسه
70 پرتقال خونی محمد حمزه‌زاده قدیانی
71 پرستویی كه پرواز نمی‌دانست جمشید سپاهی سروش
72 پرواز دُرناها داوود غفارزادگان حوزه هنری
73 پسر آغاخانم محسن مؤمنی حوزه نری
74 پسر باهوش عبدالرئیم سلطان‌مرادوف دفتر نشر فرهنگ اسلامی
75 پسر چهره‌سنگی پائولو فاكس دفتر نشر فرهنگ اسلامی
76 پسران جزیره حسین فتاحی ــ
77 پسران سفیدرود محمدرضا محمدی‌پاشاك كانون پرورش فكری
78 پسران گل فریبا كلهر ــ
79 پلنگان هم می‌میرند خسرو باباخانی سوره مهر
80 پلی به‌سوی داستان‌نویسی داریوش عابدی مدرسه
81 پنج روز در نیمروز محمدكاظم مزینانی كانون پرورش فكری
82 پنج قصه برگزیده از شاهنامه حسین فتاحی قدیانی
83 پنگوئنهای آقای پاپر ریچارد و فلورانس آن‌واتر ــ
84 پوتینهای واکس خورده علی‌اصغر جعفریان کوثر
85 پوتینهای جادویی آقای فرازیان بهمن پگاه‌راد جوانه
86 پوتینهای گشاد مهدی حجوانی حوزه هنری
87 پولینا، چشم و چراغ كوهپایه آناماریا ماتوته كانون پرورش فكری
88 پیامبر شهر سنگی طلیعه خادمیان دفتر نشر فرهنگ اسلامی
89 پیرزن ریزه‌میزه و شیرینكاریهایش هوپ نیوئل زلال
90 پیروزی بر شب ژ. كریستان كانون پرورش فكری
91 تا غروب خورشید لئو تولستوی ــ
92 تابستان دهكده ما نورا حقپرست كانون پرورش فكری
93 تابستان كوتاه محمد میركیانی انجام كتاب
94 تابستان و غاز سفید مژگان شیخی دفتر نشر فرهنگ اسلامی
95 تاسارا، اسب بالدار محمدرضا یوسفی ــ
96 تپه برهانی محمدرضا طالقانی نشر سپاه پاسداران
97 تنبیه‌كاری محمدرضا سرشار كانون پرورش فكری
98 تن‌تن و سندباد محمد میركیانی قدیانی
99 تندپا و بادپا آویسولا ولفل ــ
100 تو از بهشت آمده‌ای فریبا کلهر سروش
101 تو را من چشم در راهم نیما یوشیج کانون پرورش فکری
102 تیر دوم سعید آل‌رسول بنیاد بعثت
103 جاده اشك سارا اچ‌نیكس كانون پرورش فكری
104 جام جهانی در جوادیه داود امیریان قدیانی
105 جای پای ابراهیم محمد ناصری حوزه هنری
106 جایزه محمدرضا سرشار كانون پرورش فكری
107 جك جنگلی جان كریستوفر افق
108 جنگ پتروس الكی‌زی حوزه هنری
109 جنگ دوستی داشتنی سعید تاجیک حوزه هنری
110 جیم دكمه میشل انده كانون پرورش فكری
111 چشمة آفتاب مریم جمشیدی مدرسه
112 چشمها در انتظار سعید آل‌رسول بنیاد بعثت
113 چشمهای مادرم عبدالمجید نجفی حوزه هنری
114 چوپان پیر جك شیفر دفتر نشر فرهنگ اسلامی
115 چه آورده‌ای سرور گیتی شکوفه
116 حكایتهای كمال (3 مجلد) محمد میركیانی پیام آزادی
117 حكایتهای كمال (2 مجلد) محمد میركیانی پیام آزادی
118 حكایتهای كمال (1 مجلد) محمد میركیانی پیام آزادی
119 حمامیها و آب‌انباری‌ها محمود كیانوش دفتر نشر فرهنگ اسلامی
120 خاتون چشم به راه داریوش نوروزی امیركبیر
121 خاطرات سالهای نبرد محسن مومنی شاهد
122 خانه درختی من جین كریگ ـ هد جرج حوزه هنری
123 خوشبوتر از گلاب شكوه قاسم‌نیا كانون پرورش فكری
124 داستان كلاه پشمی گروهی از نویسندگان كانون پرورش فكری
125 داستانهایی از زندگی یك طبیعیدان (دو مجلد) پی‌یرمان تی‌بوفل سهامی انتشار
126 دایی سهراب محمد میركیانی قدیانی
127 دختر آیینه‌پوش فریبا كلهر سروش
128 دختر نارنج و ترنج شكوه قاسم‌نیا حوزه هنری
129 در آغوش امواج علی آقاغفار سپاه پاسداران
130 در آغوش خانواده هكتور مالو ــ
131 در سرزمین سرخپوست الیزابت جرج‌اسپیر حوزه هنری
132 در كوچه‌های خیس جعفر ابراهیمی امیركبیر
133 دستی از دور علی‌اكبر والایی مدرسه
134 دو ركاب و چهارپا محمد حمزه‌زاده برگ
135 دیروز مهتاب عروسی کرد شهرام شفیعی رجای فرهنگی
136 راز بزرگ آنونیتا دیاس‌دمورایس اطلاعات
137 راز جنگل سبز ناصر ایرانی دفتر نشر فرهنگ اسلامی
138 راز ساختمان زرد بهمن پگاه‌راد امیركبیر
139 راز گنج قلعه متروك خسرو باباخانی قدیانی
140 رازهای هیساكو یوشیكو اوچیدا كانون پرورش فكری
141 رامونا و پدرش پورلی‌كلی‌یری كانون پرورش فكری
142 راه بی‌كناره ناصر ایرانی كانون پرورش فكری
143 راهزنها حسین فتاحی كانون پرورش فكری
144 رستم و سهراب و هشت داستان آسیایی دیگر حسین بیدارمغز دفتر نشر فرهنگ اسلامی
145 رسته سنگ‌اندازان علی‌اكبر والایی دفتر نشر فرهنگ اسلامی
146 رودرروی آدمخوار كنت آندرسن مدرسه
147 روزهای برفی قاسمعلی فراست مدرسه
148 زمانی برای بزرگ شدن محسن مؤمنی ــ
149 زمستان در راه داوود غفارزادگان حوزه هنری(برگ)
150 زمستان سبز نورا حقپرست كانون پرورش فكری
151 زمستان و آتش محمد میركیانی پیام آزادی
152 زندگی با ورزش (فوتبالیستها) امین فقیری سروا
153 زنگ آخر داریوش عابدی حوزه هنری
154 زیر ناودان طلا نجف‌علی مهاجر كانون پرورش فكری
155 زیر نور ماه ترانه سر كن اسكات ادل دفتر نشر فرهنگ اسلامی
156 زیه اسكات اُدل پیام آزادی
157 ژنرال من البرت لیخانوف بی‌نام
158 ساداكو الینور كوئر كانون پرورش فكری
159 ساكنان دشتها آلكس وتینی كانون پرورش فكری
160 ساندر ویلیام اچ. آرمسترانگ ــ
161 سایه ملخ محمدرضا بایرامی حوزه هنری
162 سایه‌ها و شب دراز داوود غفارزادگان مدرسه
163 سپیدار بلند مدرسه ما محمدرضا بایرامی جوانه
164 ستاره در آینه سرور كتبی پیام آزادی
165 ستاره‌باران بیوك ملكی حوزه هنری
166 ستگ‌اندازان غار كبود(دو مجلد) داوود غفارزادگان حوزه هنری
167 سحرخیزان تنها غلامعلی حدادعادل مدرسه
168 سختون ناصر ایرانی كانون پرورش فكری
169 سرزمین آبی محمدرضا یوسفی ــ
170 سرزمین دور استرید لیندگرن كانون پرورش فكری
171 سزای خوبی بدی نیست بی‌نام كانون پرورش فكری
172 سفر به جنوب محمدرضا سرشار حوزه هنری
173 سفر به شهر سلیمان ف. عموزاده خلیلی امیركبیر
174 سفر چشمه كوچك ف. عموزاده خلیلی حوزه هنری
175 سفر دراز شام محمدرضا سرشار پیام آزادی
176 سفرهای گالیور جاناتان سویفت افق
177 سفیر حسن جلایر بنیاد بعثت
178 سكه طلا آلما فلور آوا كانون پرورش فكری
179 سگ من، آقجا عبدالرحمن دیه‌جی حوزه هنری
180 سلام ای ستاره‌ها فرهاد طوسی كانون پرورش فكری
181 سلمان فارسی عباس ملكی دفتر نشر فرهنگ اسلامی
182 سوار بر خر مراد احمد عربلو پیام نور
183 سوار سوم محمدکاظم مزینانی پیدایش
184 سه ماه تعطیلی ف. عموزاده خلیلی حوزه هنری
185 شازده كوچولو آنتوان دوسنت اگزوپری قدیانی
186 شاعر و شب‌بو اسدالله شعبانی كانون پرورش فكری
187 شب بارانی محمدحسین كیانپور پیام آزادی
188 شب پرماجرا مجید درخشانی جوانه
189 شب در بیابان محمدرضا بایرامی حوزه هنری
190 شب رویش غنچة نور محمدرضا سرشار دفتر نشر فرهنگ اسلامی
191 شبان كوچك در غار بجرون رنگن كانون پرورش فكری
192 شبان وادی ایمن حسین نورمحمدی كانون پرورش فكری
193 شبهای بی‌فانوس جعفر ابراهیمی حوزه هنری
194 شش تن و یك فریاد ابراهیم حسن‌بیگی مدرسه
195 شغالی که در خم رنگ افتاد فیروزه گل‌محمدی سروش
196 شکار سیدامیر معصومی حوزه هنری / بنیاد دفاع مقدس
197 شكوه شهادت حمید گروگان كانون پرورش فكری
198 شهر خوب آفتاب جعفر ابراهیمی سروش
199 شهر طلا و سرب جان كریستوفر كانون پرورش فكری
200 شهری كه مردم آن با زانو راه می‌رفتند محمدرضا سرشار دفتر نشر فرهنگ اسلامی
201 شیشه‌های شكسته طاهره ایبد سروش
202 صالح محبوبه سحر كانون پرورش فكری
203 صحرای یخ جان‌هكول زلال
204 طبقه 13 سیدفلاشمن كانون پرورش فكری
205 طلوع ماه فروغ میرمحمد صادقی دفتر نشر فرهنگ اسلامی
206 ظهر روز دهم قیصر امین‌پور حوزه هنری
207 عقابان در بند محمدیوسف احمدبیگی عقیدتی سیاسی ارتش
208 عقابهای تپة شصت محمدرضا بایرامی حوزه هنری
209 عمو رستم محمد میركیانی قدیانی
210 غروب آفتاب محمود پوروهاب کانون
211 غریب دریا علی‌اكبر والایی مدرسه
212 غیر از خدا، هیچ‌كس نبود محمدرضا سرشار انجام كتاب
213 فرار برای آزادی اوان كلاركسون قدیانی
214 فرزندان ایرانیم داود امیریان حوزه هنری
215 فریاد كوه افسانه شعبان‌نژاد كانون پرورش فكری
216 قصه ما همین بود (1ج) محمد میركیانی پیام آزادی
217 قصه ما همین بود (2ج) محمد میركیانی پیام آزادی
218 قصه ما همین بود (3ج) محمد میركیانی پیام آزادی
219 قصه ما همین بود (4ج) محمد میركیانی پیام آزادی
220 قصه ما همین بود (5ج) محمد میركیانی پیام آزادی
221 قصه‌های انقلاب (مجلد 3) به‌كوشش محمدرضا سرشار حوزه هنری
222 قصه‌های انقلاب (مجلد 2) به‌كوشش محمدرضا سرشار حوزه هنری
223 قصه‌های انقلاب (مجلد 4) به‌كوشش محمدرضا سرشار حوزه هنری
224 قصه‌های انقلاب (مجلد 1 به‌كوشش محمدرضا سرشار حوزه هنری
225 قصه‌های ببر لیلا مجومدار حوزه هنری
226 قلعه شاه مال منه محمد میركیانی فرجام كتاب
227 قلعه طلسم‌شده محمدرضا یوسفی حوزه هنری
228 قوی سفید فتح‌الله دیده‌بان افق
229 قهرمان آرمانهای كوچك ژولی جانستون مدرسه
230 قهرمان دبیرستان امیركبیر سیداحمد زرهانی تربیت
231 قهرمان دنیا رولد داتل ذكر
232 کوچه فرشتگان حمید هنرجو نشر کیهان
233 کوزه‌های آب جعفر توزنده‌جانی حوزه هنری
234 كارآگاه سركرده داریوش عابدی حوزه هنری
235 كبوترها و خنجرها داوود غفارزادگان حوزه هنری
236 كجاوه یوسف قوچق حوزه هنری / برگ
237 كره‌خری به نام گریزلا هاینریش ماریا دنبورگ ــ
238 كلاس پرنده اریش كستنر كانون پرورش فكری
239 كلاس روسری به سرها اینگرید كتر دفتر نشر فرهنگ اسلامی
240 كوئیلوی كبیر جیمز تربر سروش
241 كودك و توفان حسین فتاحی حوزه هنری (برگ)
242 كودك، سرباز، دریا ژرژ فون‌ویلیه كانون پرورش فكری
243 كوگار، شیركوهی چستر آرون كانون پرورش فكری
244 كوه مرا صدا زد محمدرضا بایرامی حوزه هنری
245 كوهستان مه‌آلود جعفر ابراهیمی دانه
246 كوههای سفید جان كریستوفر كانون پرورش فكری
247 كیسه توتون مادربزرگ چند نویسنده پیام آزادی
248 گرداب سكندر محمدرضا سرشار دفتر نشر فرهنگ اسلامی
249 گمشدگان جنگل آی سولان عبدالمجید نجفی سروش
250 ماجرای سپاه فیل محمدرشا سرشار پیام آزادی
251 مادر لیو باورانكوا كانون پرورش فكری
252 مادربزرگم، نازبانو محمدرضا محمدی‌پاشاك زلال
253 ماردم آسمان من است علیرضا شاهی حوزه هنری
254 ماشو در مه فرهاد حسن‌زاده حوزه هنری
255 مبصر بعدی سمیرا اصلانپور حوزه هنری
256 مترسك زشت رسول حسین‌لی نی
257 مثل من به انتظار جواد محقق حوزه هنری
258 مرداب مرگ دیانا كارتر حوزه هنری
259 مسافر كوچك ام. جی. اسمیت اطلاعات
260 مسافرخانه گی‌دو موپاسان حوزه هنری
261 مسافری از سیاره 6 دیانا كارتر حوزه هنری
262 مشق خاكی علی‌اكبر والایی مدرسه
263 معمای هلیكوپتر ایندبلیتون مدرسه
264 موج مارگریت هوچز امیركبیر
265 موندو لوگلزیو دفتر نشر فرهنگ اسلامی
266 مهاجر كوچك محمدرضا سرشار كانون پرورش فكری
267 میگل جوزف‌كرامكولد كانون پرورش فكری
268 نان و زنجیر خسرو باباخانی افق
269 نگهبانان جان كریستوفر قدیانی
270 و آن ستاره كه دنباله‌دار می‌آید محمدرضا سرشار پیام آزادی
271 آن سه مرغابی فریبا کلهر سروش
272 هنرپیشه داریوش عابدی حوزه هنری
273 هوشمندان سیاره اوراك (2 مجلد) فریبا كلهر قدیانی
274 هیچ‌كجا و هیچ‌وقت ایرنیا تاكماكوا فرشته ساری
275 یک دانه زیتون، یک دانه خرما محمد مجتهد کانون پرورش فکری
276 یک روز در باغ زندگی محسن پرویز زلال
277 یاوار مسعود دیه‌جی مدرسه
278 یك سنگ و یك دوست جعفر ابراهیمی امیركبیر
279 مارکو والدو ایتالو کالوینو سروش
280 فونتامارا ایگنیاتسیو سیلونه
281 رفیق اعلی کریستین بوبن
282 خانواده جولای نادین گرودیمر
283 هفت روز آخر محمدرضا بایرامی


رمانهاومجموعه داستان های سال 94 و95در نمایشگاه کتاب 97
 


رمان ها (به ترتیب حروف الفبا): اپرای مردان سبیل استالینی محمد اسماعیل حاجی علیان هیلا 1395 اتوبوس پا تانی مهدی زارع نگاه 1395 از باغ ها به بعد معصومه میرابوطالبی نیماژ 1394 از پنج شنبه ها متنفرم مهران نگاه 1395 از عشق آباد تا عشق آباد منصور انوری سوره مهر 1395 الفبای مردگان هادی خورشاهیان نیلوفر 1395 این تنهایی لعنتی فوژان برقیان هیلا 1395 این خیابان سرعت گیر ندارد مریم جهانی مرکز 1395 این هیولا تو را دوست دارد لیلی مجیدی چشمه 1394 آ ین رویای فروغ سیامک گلشیری چشمه 1394 آدم خوار بیژن کیا رخشید 1394 آفتاب دار احمد هاشمی نیلوفر 1395 آمین می آورم خداوردی هیلا 1394 آن منیژه رفیعی برگا 1394 آن رسید لعنتی داریوش مهرجویی به نگار 1395 آن ها با شاعری که خیلی دوستش داشتند بد تا د مجتبیا هوشیار محبوب چشمه 1395 آناهستا و شاهزاده پارسی مهوش شاهوردی کتیبه پارسی 1395 آواز بچه آتش اکبر صحرایی جمکران 1395 آواز داوود قاسم شکری چشمه 1394 آینه تال سودابه فرضی پور هیلا 1395 آینه ی قدی 100 ساله ناهید شمس افراز 1395 باباعزیز جان در عزیزیه فرخنده آقایی ققنوس 1395 بازی های مردانه آرمان ی چشمه 1395 برج سکوت - در مرز دیدار روشنان حمیدرضا منایی کتاب نیستان 1395 برج سکوت - دیوار شیشه ای حمیدرضا منایی کتاب نیستان 1395 برج سکوت - نمایش مرگ حمیدرضا منایی کتاب نیستان 1395 بن بست اردیبهشت نسترن مکارمی هیلا 1394 بنفشه های سراشیب جواد مج به نگار 1394 بود و نابود سید هاشم حسینی سوره مهر 1395 به اندازه یک نقطه ژیلا تقی زاده کتاب نیستان 1394 به بلندای آن ردا سید علی شجاعی کتاب نیستان 1394 به سپیدی یک رویا فاطمه سلیمانی ازندریانی کتاب نیستان 1394 بهشت و دوزخ جعفر مدرس صادقی مرکز 1395 بی خداحافظی برو سارا کریم زاده چشمه 1395 بیرون از گذشته، میان ایوان مهری بهرامی نیلوفر 1395 بیست زخم کاری محمود حسینی زاد چشمه 1395 پاندای محبوب بامبو به دست... جابر حسین زاده چشمه 1394 پایان ابراهیم حسن بیگی کتاب نیستان 1394 پایان یک نقش جلال توکلی سوره مهر 1394 پدرکشتگی سلمان امین ققنوس 1395 پرندگان در باد عطا نهایی به نگار 1394 پسر ششصدساله میلاد پرنیانی آهنگ قلم 1395 پشت درخت توت احمد پوری نیماژ 1395 پنجره ای مشرف به میدان هوده ی چشمه 1395 پیاده روهای پارک لاله ، سکوی دوم رویا هدایتی هیلا 1395 پیاده روی در ته دنیا مهدی جعفری نیماژ 1395 تار مو سعید بردستانی نیماژ 1395 تاریکی بیکران سیروان داوری کازیوه 1394 تخت بخواب حسین یعقوبی چشمه 1395 ترکش لغزنده آیت تشاه چشمه 1394 تقویم تصادفی بهاره ارشد ریاحی مروارید 1395 تن تنهایی سحر سخایی چشمه 1395 تو از دست های من سردتری بنفشه رحمانی هیلا 1395 تو به اصفهان بازخواهی گشت مصطفی انصافی چشمه 1395 تی لم میثم ی سوره مهر 1394 جا م م... بهناز علی پور گسکری چشمه 1394 جرم زمانه ساز آرش آذر پناه چشمه 1395 جغرافیای خانگی ستاره پارسا نگاه 1394 جلبک کتایون سنگستانی چشمه 1395 چرک فلامک جنیدی چشمه 1395 چشمهایم آبی بود محمدرضا کاتب نیلوفر 1394 چهره برافروخته مرتضی کربلایی لو ققنوس 1394 چیزی به تابستان نمانده بهاران بنی احمد چشمه 1395 چین خوردگی هادی معصوم دوست هیلا 1395 حاج کلانتر مجتبی م سیوند 1395 حریم صادق کرمیار کتاب نیستان 1395 حکایت راوی به روایت راوی ناظر غوغا بیات مرکز 1394 خانم ها مقدم اند حسین بخشیان اردیبهشت جانان 1395 خدایان شهری و اشباح پرسه زن محمد زارعی چشمه 1395 خون مردگی الهام فلاح چشمه 1394 دانشکده ادبیات از پشت صنوبرها عبدالعلی جوزی پور حکمت کلمه 1395 دایره سرخ عبدالرحمن اونق آموت 1394 دختر پیچ سعیده شفیعی چشمه 1395 در جستجوی آب علی ناصری مولف 1395 در فاصله های سوختن یک سیگار سیروان داوری کازیوه 1395 درخت های بی سایه سیاره مهین فر نگاه 1394 دریای خا تری مولود قضات نگاه 1394 دلفین مرده حسن بهرامی چشمه 1395 ذبیح احمد بیگدلی چشمه 1395 راه فرار سمیرا آراسته آرنا 1394 رساله درباره نادر فار مصطفی مستور چشمه 1394 کاج ها علی حلاجی هیلا 1394 روایت هفتم اولدوز طوفانی نگاه 1394 روز چمدان نسرین اسدی نگاه 1395 روزگار آفلو علی یزدانی افراز 1395 زمان زوال احدیت نیماژ 1395 ن وقتی ه اند عباس مهیاد نخبه سازان 1394 زندگی همین است محمدهاشم اکبریانی چشمه 1394 زنی با سنجاق مرواری نشان رضیه انصاری چشمه 1395 زنی با کفش های مردانه محمدعلی گودینی سوره مهر 1394 زنی در قسمت اشیای گمشدهه پیدا شد سارا مخاوات مروارید 1395 زیر یک سقف ناهید کهنه چیان تندیس 1395 س و مهدی افروزمنش چشمه 1395 سایه عقاب روی پیاده رو فاطمه قدرتی نگاه 1394 سپیدتر از استخوان حسین سناپور چشمه 1394 سرخ سفید مهدی یزدانی م چشمه 1394 سفر سرگردانی سعیده امین زاده چشمه 1394 سکوت ها محبوبه مرکز 1394 سگ خارجی سمیرا رشیدپور ققنوس 1395 سلام تبسم غبیشی هیلا 1395 سمفونی ناکوک رنگ ها مهدیه مطهر نگاه 1394 سندروم زندگی نامعتبر میثم خیرخواه هیلا 1395 سوگواری برای شوالیه ها مرتضا کربلایی لو هیلا 1395 سی مرد سی مرغ اکبر صحرایی علمی فرهنگی 1395 شانزده سال منیژه آرمین سوره مهر 1395 شب طاهره بلقیس سلیمانی ققنوس 1395 کوش آداسی م. مالمیرآبادی هیلا 1395 شروع زندگی با دو تماس بی پاسخ حدیث رسولی د ده 1395 شوما همیشه اینجاست فرهاد بردبار چشمه 1395 شهرزاد چاه مژده ساجدین هیلا 1395 شهری گم شده زیر رمل ها طلا نژادحسن قطره 1394 عشق بدون مرز منیرالسادات کتاب نیستان 1394 عقرب باد نازنین جودت برکه خورشید 1394 ع خصوصی علیرضا رحیمی نژاد هیلا 1395 غریب قریب سعید تشکری آستان قدس رضوی 1394 فاطمه فاطمه رحمت حقی پور سوره مهر 1394 فراموشی جواد پویان نیلوفر 1394 فصل های دوزخی انتهای اتوبان شهریار وقفی پور نیماژ 1395 نگاری یک داستان عاشقانه میترا عرفانی خانقاهی هیلا 1395 قبل از مردن چشم هات رو ببند پژمان تیمورتاش چشمه 1394 قطارهای بمبئی فریده می هیلا 1394 ققنوس پرنده های خاموش پارسا حسینی هیلا 1395 کاج زدگی ضحی کاظمی چشمه 1395 کافه ی کنار آب جعفر مدرس صادقی مرکز 1394 ک بابک تبرایی ققنوس 1395 کشتی طوفان زده فرهاد کشوری چشمه 1394 کلاغ کامل محسن سعادتیان مهر چلچله 1395 کوچه ابرهای گمشده کورش اسدی نیماژ 1395 های برنزی محمد آصف سلطان زاده چشمه 1395 گربه پایتخت سید هاشم حسینی سوره مهر 1395 گریه باران فاطمه هاشمی پرسمان 1394 گیلدا معصومه فرخ نژاد حق بین 1395 لم یزرع محمدرضا بایرامی کتاب نیستان 1394 لو30یا امید کوره چی کتابستان معرفت 1395 ما اینجا داریم می میریم مریم حسینیان چشمه 1395 ما با هم میمیریم احمد خداخواه گل نشر 1395 مارون بلقیس سلیمانی چشمه 1395 ماهو منیرالدین بیروی نیلوفر 1394 ماهی قرمز هنوز زنده است پروانه آزاد پرورش ذهن فرزام 1395 محله حاجی بهناز ضر زاده سوره مهر 1393 مختومقلی یوسف سقایی گردوی دانش 1395 مربای انجیر یعسوب محسنی کتاب کوله پشتی 1394 مرد لاابالی بادکنک قرمزم را سوراخ می کند علیرضا اجلی چشمه 1394 مرده ها در راه اند ناتاشا ی هیلا 1394 مردی که دوستش می داشتم نسرین قربانی تندیس 1394 مردی که نمی خواهد بمیرد الهام شیروانی کتاب یار مهربان 1395 مسافر دریای نجوم زهرا عامری همداد 1395 مشاق سعید تشکری آستان قدس رضوی 1395 مغز حرام صالحه مرتضی نیا هیلا 1395 مقام گورخانه محمد اسماعیل حاج علیان سوره مهر 1394 مکافات علی شروقی نیماژ 1395 من از مادرم بزرگ ترم زهرا عامری همداد 1395 من آذر هستم یعسوب محسنی کتاب کوله پشتی 1394 من آلیس نیستم ولی اینجا خیلی عجیبه فرید حسینیان تهرانی هیلا 1394 مه کامران محمدی چشمه 1395 میم عزیز محمد حسن شهسواری چشمه 1395 ناتمامی زهرا عبدی چشمه 1395 ناتور بی تاج و تخت زهرا نصر نیلوفر 1394 نباید گفته شود پروین مختاری هیلا 1394 نه چندان زیبا، باهوشی متوسط محمدجواد صابری چشمه 1395 نه مرگ هادی معصوم دوست چشمه 1394 والس یک نفره ماه منیر کهباسی هیلا 1394 وضعیت بنفش رضا مافی چشمه 1394 وقتی سروها برگ می ریزند فهیم عطار هیلا 1394 ویرانگر معصومه فرخ نژاد آپامهر 1394 وینسنس و گرگ خندان بیژن کیا سوره مهر 1395 هرابال یعنی تمام کتاب های خمیر شده ی دنیا نرگس مقدسیان ارنواز 1394 هزار زمستان سرد مصطفی طباطبایی ورجاوند 1395 هشت و چهل و چهار کاوه فولادی نسب چشمه 1395 هفت جن امید کوره چی کتابستان معرفت 1394 همزاد قاسم شکری چشمه 1395 همه دختران دریا الهام فلاح ققنوس 1395 هندوی شیدا سعید تشکری کتاب نیستان 1394 هنگام سقوط عطر بزنید مجتبا نی رشت 1395 هیتلر را من کشتم هادی معیری نژاد هیلا 1395 هیچ جا خونه آدم نمی شه پروین وجدانی سورمه 1394 هیچ وقت هیچ جا صادق عادلیان روزگار 1395 یادت نرود که... یاسمن خلیلی فرد چشمه 1394 یک کیلو ماه راضیه ئمهدی زاده هزاره ققنوس 1394 یوما مریم راهی کتاب نیستان 1394 مجموعه داستان ها (به ترتیب حروف الفبا): اتفاق ممنوع نیست حسین یعقوبی هیلا 1394 از میان شیشه از میان مه علی خ چشمه 1393 اسم شوهر من تهران است زهره شعبانی مرکز 1395 الفبایم را جدی بگیر پریناز هیلا 1394 اولین قطره باران مرتضی فتحی فر ناشر مولف 1394 آرام در سایه منیر الدین بیروتی نیلوفر 1394 باران بمبئی پیام یزدانجو چشمه 1395 بارش سفره ماهی سروش چیت ساز مرکز 1395 بازار خوبان آرش صادق بیگی نگاه 1394 باقی مانده از... فرزانه کرم پور نیماژ 1395 باواریا هادی تقی زاده نیماژ 1394 برای آن که بماند زلیخا بنی ایمان رخشید 1395 برف محض معین فرخی چشمه 1394 بگذار برسانمت محمدرضا گودرزی هیلا 1395 بنی آدم محمود ت آبادی چشمه 1394 به یادم هستی؟ سعیده شریفی پونه 1395 بی باد، بی پارو فریبا وفی چشمه 1394 پسر من قاتل است؟ علی براتی گجوان کتاب نیستان 1394 پلک ماهی حامد حبیبی چشمه 1395 پنج داستان از کتاب معجزه بهاالدین مرشدی نیماژ 1395 تا بنویسم مهری پاشافامیان اختر 1395 تابلو ناتمام محمدرضا عبداللهی نگاه 1395 تا ی هفت جلال سمیعی سوره مهر 1394 ترک با طب سوزنی حسین اسرافیلی سلاله زنجان 1395 جاده فرودگاه لیلا راهدار فرهنگ عامه 1395 ج ها بابک تبرایی چشمه 1393 جشن از ما بهترون خسرو باباخانی و رقیه سادات صفوی سوره مهر 1395 چهار سال مجتبی م سیوند 1395 حیف این کاج ها مجتبی م سیوند 1395 خاطرات تلخ و شیرین دانشجویی پروین جرگه آـزادپیما 1394 خانم لطفا شناسنامه تان را بیاورید ع السادات میرحسینی هزاره ققنوس 1395 خانه ای از آن دیگری محبوبه مرکز 1394 خانه ی کوچک ما داریوش احمدی نیماژ 1395 خلسه با طعم باروت خسرو باباخانی و رقیه سادات صفوی سوره مهر 1395 خودزنی داوود آتش بیگ چشمه 1394 خیابان ها همیشه عریض نیستند رحیم رستمی هلیله 1395 داستان های کلوان علیرضا رضاپور به نگار 1394 درخت شلوار بهزاد عبدی چشمه 1394 دل نوشته های مکانیک پرواز احمد خداخواه گل نشر 1394 دو حسن محرمی پارام ناصرالدین 1395 ده سال رویا نیلوفر اسماعیلی نشانه 1395 راهنما یادت نرود شیدا حیدری چشمه 1395 رخصت مرشد خسرو آقایاری کتاب نیستان 1395 روایت های لوچ حسین مقدس بامداد نو 1394 رولت روسی کامران محمدی چشمه 1394 زیر پل سوخته سید محمود حسینی نگار تابان 1395 زیرساخت های شهر مجید حیدری داستان 1394 سایه ی تاریک کاج ها غلامرضا رضایی نیماژ 1395 سلول ابوالحسن اکبری سکه روانی اراده 1394 سنگ یحیا خسرو عباسی خودلان نیماژ 1395 سودابه سیاوش را کشت هادی خورشاهیان نگاه 1395 سی و سه پل، چهار و نیم اکتاو سلمان باهنر نگاه 1394 سینما لاله زار نوید حمیدی آزمون یار پویا 1394 شاید پای عشق در میان باشد طیبه سیدی طنین قلم 1395 شب مارهای آبی فرهاد رفیعی ثالث 1394 شرح درد اشتیاق (دفتر اول و دوم) محمد حسین مکارم به نگار 1395 شرح درد اشتیاق (دفتر پنجم و ششم) محمد حسین مکارم به نگار 1395 شرح درد اشتیاق (دفتر سوم و چهارم) محمد حسین مکارم به نگار 1395 شغل شریف محمدعلی جعفری سوره مهر 1395 شماره ی ناشناس آرش آذ ناه نیماژ 1394 شهد شوکران نصرالله قادری کتاب نیستان 1394 صدای برف احسان غریب خانی شمندان یزد 1395 عشق در فلکه سوم تهرانپارس فاطمه نشانه 1395 عشق کوهی عباس کاری نیک مهر 1395 ع سلفی با مرده غلامحسین دهقان نیماژ 1395 عمارت نیمه شب سپیده سیاوشی چشمه 1395 فردا داستان خوبی می نویسم سپیده ابرآویز ثالث 1394 فکر کردی به همین راحتی هاست؟ مهدی بوستانی شهر بابکی روزنه 1395 قل در گوشت ماهیگیر سولماز امینی فرهنگ مردم 1395 کتاب فروش خیابان ادوارد براون محسن پوررمضانی چشمه 1394 ی که مثل هیچ نیست حمیدرضا سهیلی آستان قدس رضوی 1394 کلمه ها و ترکیب های کهنه محمد حسن شهسواری چشمه 1395 کنار پرچین بهشت مهدی عزتی نگاه 1394 کوچه آژیر می کشد میثم محمدی هزاره ققنوس 1394 گچ و چای سرد شده آتوسا افشین پور چشمه 1394 گربه های اشراقی بیتا شباهنگ نگاه 1394 گزنه حسن فرهنگ فر چشمه 1393 گل ابریشم طیبه سیدی طنین قلم 1395 گیسوف مرتضی کربلایی لو نیماژ 1394 گیلاس های نرسیده خانه حاج فتاح فرزاد فروتنی امرود 1395 لب خوانی ابوذر قاسمیان نگاه 1395 لندن شهر چیزهای قرمز نوید حمزوی نیماژ 1395 مردن به روایت مرداد مرجان صادقی ثالث 1394 مروو چوپان غلامرضا شیری الیما 1394 مستر جیکاک احمد حسن زاده نیماژ 1394 من خنگ ترین دختر رو زمینم رویا هدایتی هیلا 1394 می خواستم نویسنده شوم آشپز شدم فاطمه ستوده هیلا 1394 می زنیم/می خوریم مجتبی کیادهی نگاه 1394 نگران چیز دیگری هستم آزاده ی اراده 1395 نوبت سگ ها سروش چیت ساز مرکز 1394 نهنگ تاریک سعید بردستانی نیماژ 1394 نیازمندی ها ساناز اسدی نیماژ 1395 نیمه ی گمشده حمیدرضا کلانتری میبدی ورجاوند 1395 واجد شرایط آرش دبستانی گوشه 1395 وای درنگ خدایان مرتضی مهرآیین نادریان 1395 وقتی قوها پیر می شوند خدیجه شریعتی آگه 1395 همین امشب برگردیم پیمان اسماعیلی چشمه 1395 هنوز دارم می دوم رعنا جوادی داستان 1395 هی هی-جبلی-قم قم رضا دانشور چشمه


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox